znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie podzoborských obcí - Zoboralji Községek regionális Társulása
Seat
Obecný úrad, Nám.L.A.Aranya 528, 95178 Kolíňany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
34003584
Date of registration
10.05.1993
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Branč
 • Čechynce
 • Dolné Obdokovce
 • Horná Kráľová
 • Hosťová
 • Žirany
 • Klasov
 • Kolíňany
 • Nitrianske Hrnčiarovce
 • Pohranice
 • Veľký Cetín
 • Jelenec
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Rudolf FintaFrom:10.05.1993To:14.07.2003
 • Ing. Jozef ZsebiFrom:14.07.2003To:27.07.2012
 • JUDr. Eduard GulkaFrom:27.07.2012To:23.06.2015
 • Ing. Róbert BalkóFrom:23.06.2015To:
Fields of activities
- ochrana práv a špecifických záujmov združenia samospráv
- praktické uplatnenie samosprávnych funkcií združenia obcí
- zosúladenie jednotného postupu pri vykonávaní spoločných záujmov členských obcí daného regiónu pri ochrane samosprávnych záujmov, pri riešení hospodárskych, sociálnych, ekologických a kultúrnych problémov, pri zabezpečovaní regionálneho rozvoja a ochrany práv svojich občanov
- podpora v uplatňovaní demokracie a zákonnosti v činnosti samospráv
- stanovenie základných princípov rozvoja daného regiónu
- spolupráca s poslancami zákonodárnych zborov v záujme riešenia problémov vyskytujúcich sa pri činnosti samospráv v regióne združenia
- vypracovanie stanovísk k návrhom zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa miestnych samospráv
- spolupráca s inými územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov, ktorá má byť v súlade s par. 21 Zb. zák.č. 612/2002
- organizovanie stretnutí v záujme zvýšenia úrovne samosprávnej činnosti a regionálnej spolupráce
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • vedenie združenia
 • Kontrolná komisia združenia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |