znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Adaj Sam, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52602745
Seat
Plťová 2875/10, 04001 Košice-Džungľa, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS7/2019
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.08.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Róbert Surmaj
  born 06.08.1987

Statutory body: Director
 • Róbert Surmaj
  born 06.08.1987
   From:19.08.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  Riaditeľ koná vo všetkých veciach samostatne

Universal welfare purpose
 • kultúrne a duchovné hodnotyFrom:To:
 • ľudské právaFrom:To:
 • veda, výskum a vývojFrom:To:
 • vzdelávanieFrom:To:
 • sociálne služby a sociálna pomocFrom:To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |