znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2021, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52475808
Seat
Československej armády 1141/26, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
8/2019
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.06.2019

Founders (Legal persons)
 • Mesto Banská Bystrica
  Československej armády 1141/26, 97401 Banská Bystrica
  IČO: 00313271
  Deposit: 30000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • PaedDr. PhD. Peter Korčok
  born 12.08.1974
   From:11.06.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
b) podpora iniciatívy spájajúcej šport s kultúrou a výchovou;
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu, najmä:
? - atletika, plávanie, judo, basketbal, gymnastika, cyklistika, tenis, hádzaná, volejbal a triatlon;
d) šírenie a popularizovanie základných princípov a hodnôt športu a olympizmu;
e) rozvoj športového dedičstva;
f) podpora harmonického rozvoja človeka, vzájomného porozumenia a priateľstva medzi mládežou, medzi národmi a prehlbovania mierového spolužitia v duchu myšlienok olympizmu;
g) výchova športovcov k vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti;
h) udržiavanie a podpora športovej etiky a dobrého správania sa v športe v duchu fair play;
i) výchova športovcov smerujúca k udržiavaniu zákazu násilia, diskriminácie, rasovej a etnickej neznášanlivosti;
j) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;
k) povzbudzovanie a podpora zodpovedného prístupu k problémom životného prostredia prostredníctvom športu;
l) šírenie osvety proti dopingu a všetkým formám ovplyvňovania výsledkov a korupcie;
m) ochrana bezúhonných športovcov a integritu športu;
n) služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |