znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INNONET n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52465438
Seat
Roľnícka 2163/21, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-3/2019
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
05.06.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Hajnalka Szinek Csütörtöki
    born 09.08.1990

Statutory body: Director
  • Mgr. Hajnalka Szinek Csütörtöki
    born 09.08.1990
     From:05.06.2019To:
    Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnu starostlivosť,
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych
hodnôt,
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
- ochranu ľudských práv a základných slobôd,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |