znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GAZDORAŇ n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52433358
Seat
Hostovice 170, 06735 Hostovice, Slovenská republika
Website
Registration number
642/2019
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
20.05.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ladislav Pastorok
  born 25.01.1955
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Ladislav Pastorok
  born 25.01.1955
   From:20.05.2019To:

Universal welfare purpose
 • kultúrne a duchovné hodnotyFrom:To:
 • sociálne služby a sociálna pomocFrom:To:
 • zdravieFrom:To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom zabezpečenia všeobecne prospešných služieb v zmysle § 2 ods. 2 písm. c), e) zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
- poskytovanie sociálnej pomoci, poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle zákona neskorších zmien a doplnkov,
- poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti,
- rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |