znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Blumental - Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52427170
Seat
Jilemnického 3579/4, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
641/2019
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
17.05.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Elena Vojtášková
  born 11.09.1954
  Deposit: 2000 EUR
 • Miroslav Gajko
  born 16.07.1973
  Deposit: 10000 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Michal Ďurkovič
  born 11.05.1977
   From:17.05.2019To:

Universal welfare purpose
 • kultúrne a duchovné hodnotyFrom:To:
 • životné prostredieFrom:To:
 • vzdelávanieFrom:To:
 • sociálne služby a sociálna pomocFrom:To:
 • zdravieFrom:To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (prevádzkovanie zdravotníckych zariadení) na základe získaných povolení v rozsahu:

a) špecializovaná ústavná starostlivosť,
b) následná zdravotná starostlivosť,
c) špecializovaná ambulantná starostlivosť,
d) diagnostika a liečba v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách,
e) ubytovanie a stravovanie,
f) dopravná zdravotná služba,
g) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
i) hospicová starostlivosť.

2. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a humanitárna starostlivosť v rozsahu:

a) opatrovateľská služba,
b) organizovanie spoločného stravovania pre dôchodcov alebo osoby s nepriaznivým zdravotným stavom,
c) prepravná služba,
d) poskytovanie sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb pre dospelých,
e) poskytovanie sociálnych služieb v domovoch dôchodcov.

3. Organizácia vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí na podporu a rozvoj hlavných činností Neziskovej organizácie.
4. Mediálna, vydavateľská a propagačná činnosť na podporu a rozvoj činností Neziskovej organizácie.
5. Podpora a rozvoj komunitnej zdravotno-sociálnej starostlivosti o občanov blízkeho regiónu.
6. Obnova a rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti.
7. Podpora aktivít miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.
8. Vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a na komunitnú rehabilitáciu s cieľom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.
9. Koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
10. Podpora zdravia a zdravého životného štýlu.
11. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
12. Ochrana ľudských práv a základných slobôd s osobitným zameraním na práva pacientov a zraniteľných skupín obyvateľov.
13. Rozvoj a podpora komplexnej starostlivosti o dlhodobo chorých a odkázaných obyvateľov s úzkou spoluprácou samosprávnych orgánov.
14. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
15. Nadväzovanie vzťahov a rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi na úrovni cezhraničnej a širšej medzinárodnej úrovni za účelom skúseností, partnerstva a spoločného využívania zdrojov.
16. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
17. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
18. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |