znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Empatia plus n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52354920
Seat
Magurská 1205/1, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/2/2019
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
10.04.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Jana Necelová
  born 17.07.1973
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • MUDr. Jana Necelová
  born 17.07.1973
   From:10.04.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje štatutár samostatne.

Universal welfare purpose
 • sociálne služby a sociálna pomocFrom:To:

Type of the generally beneficial services
Poskytovane sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry so zameraním na seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne znevýhodnených, ich rodiny a priateľov, na celom území Slovenska, v oblastiach zameraných na:
1. opatrovateľská služba - pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
2. služby a aktivity na zlepšenie a udržanie sociálnych kontaktov, sociálneho začlenenia a boj proti sociálnemu vylúčeniu a osamelosti,
3. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie vzdelávacích, osvetových aktivít, športovej činnosti a vytváranie podmienok účasti na nich, s cieľom udržať dobrú duševnú a telesnú kondíciu, udržať a zlepšiť fyzické schopnosti a samoobslužnosť,
4. záujmová činnosť, kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby,
5. služby budú poskytované vo forme terénnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |