znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BIOVITALITA, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52312771
Seat
M. R. Štefánika 2673/212/A, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Website
Registration number
639/2019
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
20.03.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Patrik Jakubek
  born 26.08.1975
  Deposit: 300 EUR
 • Mária Hliváková
  born 01.04.1952
  Deposit: 300 EUR
 • MUDr. Miroslava Jakubeková
  born 03.08.1977
  Deposit: 300 EUR

Statutory body: Director
 • MUDr. Patrik Jakubek
  born 26.08.1975
   From:20.03.2019To:

Universal welfare purpose
 • kultúrne a duchovné hodnotyFrom:To:
 • rozvojová spolupráca a humanitárna pomocFrom:To:
 • veda, výskum a vývojFrom:To:
 • zdravieFrom:To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská organizácia účelom ktorej je poskytovanie uvedených služieb:
a) poskytovanie zdravotných služieb,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

2. Podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb budú zverejnené na internetovej stránke organizácie, ako aj na vývesnej tabuli organizácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |