znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národné centrum environmentálne n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52285197
Seat
Nová ulica 355/4, 96237 Kováčová, Slovenská republika
Website
Registration number
3/2019
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.03.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jana Babicová
    born 24.06.1963
    Deposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Jana Babicová
    born 24.06.1963
     From:11.03.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách) nasledovné služby:

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v znení zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

- poskytovanie sociálneho poradenstva,
- poskytovanie sociálnych služieb,
- zriaďovanie zariadení sociálnych služieb,

b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |