znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KIRA n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52190820
Seat
Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-285/219
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
18.02.2019

Founders (Legal persons)
 • Trnavský samosprávny kraj
  Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava
  IČO: 37836901
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Miroslav Knap
  born 22.10.1984
   From:18.02.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné
služby:
1.tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt,
2.rozvoj občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných
slobôd
3.výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
4.tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva
5.služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

2. Nezisková organizácia sa zakladá najmä pre potrebu implementovať
investície v rámci finančnej podpory z NFP, operačných programov a
ďalších externých zdrojov, a to tak, aby Trnavský samosprávny kraj
TTSK) lídroval prípravu inovačných, rozvojových, energetických a
environmentálnych projektov pre TTSK a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti, ako aj pre funkčné regióny, či mestá a obce, ktoré sú
pre takéto typy projektov malými územnými jednotkami.
Jednou z hlavných činností bude implementácia Nízkouhlíkovej
stratégie Trnavskej župy (NUS), ako aj environmentálneho a
energetického manažmentu. Ďalej tiež realizácia projektov verejno-
súkromného partnerstva napr. v spolupráci s nadáciou Cvernovka, pri
konverzii dubióznych a neefektívne využívaných verejných budov na
nové verejné funkcie a pod.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |