znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Race team Bajčičák, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52136931
Seat
Lesná 1193/60, 05941 Štrba, Slovenská republika
Website
Registration number
633/2018
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
20.12.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Martin Bajčičák
  born 12.06.1976
 • Mgr. Alena Bajčičáková
  born 10.01.1979
 • Ing. Maroš Badáň
  born 26.03.1976
 • Mgr. Lucia Badáňová
  born 31.07.1979
 • Tomáš Badáň
  born 09.05.2000

Statutory body: Director
 • Mgr. Martin Bajčičák
  born 12.06.1976
   From:20.12.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

a) príprava cielených kondičných, rehabilitačných a regeneračných programov pre profesionálnych alebo amatérskych športovcov a športové tímy;
b) poskytovanie odborného poradenstva v oblasti výchovno-vzdelávacích, športových, a iných služieb pre profesionálnych a amatérskych športovcov a športové tímy;
c) realizácia tréningového procesu všetkých kategórií športovcov, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, výmena odborných skúseností;
d) organizácia voľnočasových aktivít a motivácia k športovej činnosti - tréningy, súťaže, besedy, skupinové tréningy a sústredenia;
e) zúčastňovanie sa športových podujatí na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni;
f) poskytovanie servisu a zázemie na športových podujatiach (štartovné, doprava, mazanie lyží, trénersky koučing a iné služby súvisiace s týmito akciami);
g) získavanie k spolupráci odborníkov, významné osobnosti, občianske združenia, nadácie, ostatné fyzické a právnické osoby pre napĺňanie poslania a cieľov organizácie;
h) získavanie finančných prostriedkov, organizovanie benefičnej, hospodárskej a sponzorskej činnosti a zabezpečovanie primeranej propagácie pre prispievateľov a podporovateľov s cieľom získať nevyhnutnú finančnú, materiálnu a morálnu podporu pre napĺňanie poslania a cieľov organizácie;
i) športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
j) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
k) služby požičovní;
l) prenájom hnuteľných vecí;
m) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
n) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení;
o) prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
p) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
q) oprava a servis športových potrieb, bicyklov a náradia;
r) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iných prevádzkovateľom (veľkoobchod).

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |