znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Barborka hypericum n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52135322
Seat
Slnečná 1662/16, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/25/2018
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
14.01.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Martin Antal
  born 02.08.1967
  Deposit: 66 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Martin Antal
  born 02.08.1967
   From:14.01.2019To:30.06.2019
 • PhDr. Ivana Antalová
  born 01.06.1970
   From:01.07.2019To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

1. Nezisková organizácia Barborka hypericum n.o. bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany ľudských práv, boj a proti závislostiam a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb (ďalej len zariadenie) poskytujúceho sociálne služby podľa zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.
2. Nezisková organizácia bude prostredníctvom zriadeného zariadenia poskytovať všeobecne prospešné služby.
3. Nezisková organizácia popri službách uvedených v bodoch 1a 2 bude podľa bodov 3 až 7 aj poradenské služby, preventívnu činnosť a vykonávať ďalšie všeobecne prospešné aktivity.
4. V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať svojim klientom najmä tieto všeobecne prospešné služby:
a) komplexné služby sociálnej, výchovnej a poradenskej starostlivosti podľa zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení,
b) poradenské služby pre klientov
c) ďalšie odborné služby, ochrana ľudských práv, ochrana zdravia, služby na podporu regionálneho rozvoja, ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |