znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia EF
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52116166
Seat
Mlynské nivy 4924/44A, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
516
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
10.12.2018

Founders (Legal persons)
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  Mlynské nivy 4924/44A, 825 11 Bratislava-Ružinov
  IČO: 35815256
  Deposit: 1000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Eva GULIKOVÁ
  born 31.03.1965
   From:10.12.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, prezentácií, stretnutí,
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, osvetových podujatí,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- poskytovanie informácií
a ďalšie všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a služby s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva o zdravom životnom štýle, venovať pozornosť ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, význam ochrany životného prostredia na zdravie obyvateľstva:
- organizovanie stretnutí, besied, osvetových podujatí, prezentácií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |