znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KompAkt n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52040411
Seat
Ul. I. Madácha 2792/4, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-22/2018
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
19.11.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Katalin Hodossy
  born 29.06.1984
  Deposit: 50 EUR
 • Ing. Zoltán Hodossy
  born 12.07.1984
  Deposit: 50 EUR
 • Bc. Tomáš Stredl
  born 09.08.1980
  Deposit: 50 EUR
 • Renáta Szuri
  born 01.04.1989
  Deposit: 50 EUR
 • Szabolcs Szegi
  born 05.09.1984
  Deposit: 50 EUR
 • András Szuri
  born 22.01.1990
  Deposit: 50 EUR
 • Aranka Szegi
  born 07.01.1984
  Deposit: 50 EUR

Statutory body: Director
 • Szabolcs Szegi
  born 05.09.1984
   From:19.11.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva,
a to najmä:
a)organizovanie školení, seminárov, konferencií a kurzov so
zameraním na zodpovednú spotrebu, energetickú efektívnosť, trvalo
udržateľný rozvoj, separovaný zber a recyklácia odpadu,
kompostovanie, permakultúra a ekologické poľnohospodárstvo;
b)šírenie informácií prostredníctvom médií, kníh, príručiek a
audiovizuálnych diel s cieľom zvyšovania povedomia obyvateľstva o
zodpovednej spotrebe, energetickej efektívnosti, trvalo udržateľnom
rozvoji, separovanom zbery a recyklácii odpadu, kompostovaní,
permakultúre a ekologickom poľnohospodárstve;
c)poradenstvo pre jednotlivcov, skupiny a firmy v oblasti zodpovednej
spotreby, energetickej efektívnosti, trvalo udržateľného rozvoja,
separovaného zberu a recyklácie odpadu, kompostovania, permakultúry
a ekologického poľnohospodárstva;
d)vybudovanie a koordinácia ďalšieho fungovania komunitných záhrad;
e)vedenie spoločenského diskurzu v témach zodpovednej spotreby,
energetickej efektívnosti, trvalo udržateľného rozvoja, separovaného
zberu a recyklácie odpadu, kompostovania, permakultúry a ekologického
poľnohospodárstva;
f)spolupráca a pomoc obciam a mestám pri realizácii trvalo
udržateľných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych projektov,
aktivít, zámerov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
a ochrany zdravia obyvateľstva.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |