znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
WeBelka, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51988917
Seat
Demjata 100, 08213 Demjata, Slovenská republika
Website
Registration number
629/2018
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
27.09.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Eva Belišová
    born 20.12.1972
    Deposit: 2000 EUR

Statutory body: Director
  • PhDr. Eva Belišová
    born 20.12.1972
     From:27.09.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia svoju činnosť zameriava na oblasť sociálnych služieb.
Jej základným piliérom je zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov.
Druhmi sociálnych služieb v neziskovej organizácii je poskytovanie sociálnych služieb zameraných na predchádzanie, zmiernenie alebo samotné riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznvého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Konkrétne sa jedná o terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, domácu ošetrovateľskú službu, prepravnú službu, sprievodcovskú a predčítateľskú službu, sprostredkovanie tlmočníckej služby, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok. Vo svojej činnosti sa venuje aj podporným sociálnym službám, ku ktorým patrí odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností. Sociálne služby budú poskytované terénnou formou, teda budú posyktované priamo u prijímateľa vybranej sociánej služby. V rámci druhov poskytovaných služieb sú poskytované odborné činnosti, ďalšie činnosti, sociálne poradenstvo a rozvoj pracovných činností. Všetky poskytované sociálne služby majú za cieľ skvalitnenie života prijímateľa sociálnej služby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |