znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDUNET EUROPE, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51905663
Seat
P. O. Hviezdoslava 21/11, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/16/2018
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
04.09.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Juraj Bodnár
    born 12.06.1984
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Juraj Bodnár
    born 12.06.1984
     From:15.08.2018To:

Type of the generally beneficial services
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- tvorba a ochrany životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- vypracovanie žiadostí o dotáciu z národných, štrukturálnych, medzinárodných a iných fondov pre fyzické osoby, obce, občianske združenia, neziskové organizácie a iné právnické osoby za účelom realizácie projektov s verejnoprospešnými cieľmi v oblasti vzdelávania, kultúry, regionálneho rozvoja, podpory zamestnanosti, organizovania zahraničných stáži, organizovania konferencií, seminárov, exkurzií, atď.
- organizovanie kultúrnej, jazykovej prípravy účastníkov zahraničných odborných stáží
- poskytovanie poradenských služieb pre mládež a občanov v oblasti regionálneho rozvoja, podpory zamestnanosti a o ďalších vzdelávacích možnostiach
- poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ
- aktívna účasť v podprogramoch celoživotného vzdelávania ( Lifelong Learning Programme Erasmus+) ako hostiteľská a vysielajúca organizácia
- zabezpečenie vzdelávacích podujatí a aktivít, predmetových a tvorivých súťaží
- vytvorenie podmienok pre výmenu skúseností a spoluprácu vedeckých a pedagogických pracovníkov rôznych škôl a univerzít
- poskytovanie informácií pre študentov a učiteľov o študijných pobytoch, domácich a zahraničných odborných podujatiach ( konferencia, seminár, výstava, športové súťaže a podujatia a pod.)
- poskytovanie korešpondenčných seminárov, vzdelávacích programov a kurzov, odborných podujatí, seminárov, školení a exkurzií pre zamestnancov rôznych zamestnávateľov podľa zákona o ďalšom vzdelávaní
- edičná a publikačná činnosť, nákup a vydávanie vedeckých a informačných publikácií, vydávanie novín a časopisov, periodických a neperiodických publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |