znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LaVieNa n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51767481
Seat
Jaltská 771/7, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/6/2018
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
31.05.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Lenka Kovaľová
    born 11.06.1981

Statutory body: Director
  • Marek Srňanský
    born 31.12.1975
     From:31.05.2018To:

Type of the generally beneficial services
V zmysle zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby LaVieNa n.o. (ďalej len nezisková organizácia) poskytuje služby sociálnej pomoci, humanitárnej a zdravotnej starostlivosti.. Zároveň poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku prostredníctvom prevádzky zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) a to formou:
a) podľa § 34 - Zariadenie podporovaného bývania,
b) podľa § 35 - Zariadenie pre seniorov,
c) podľa § 36 - Zariadenie ošetrovateľskej služby,
d) podľa § 37 - Rehabilitačné stredisko,
e) podľa § 38 - Domov sociálnych služieb,
f) podľa § 39 - Špecializované zariadenie,
g) podľa § 40 - Denný stacionár,
h) podľa § 41 - Opatrovateľská služba,
i) podľa § 42 - Prepravná služba,
j) zabezpečuje tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
k) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
l) výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |