znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Iniciatíva "Občania sami sebe", n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51735954
Seat
Vendelína Javorku 29/1, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
3/18
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
16.05.2018

Founders (Legal persons)
  • APLI.KAL, družstvo
    Vendelína Javorku 29/1, 01001 Žilina
    IČO: 51030837
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Darina Králiková
    born 09.05.1960
     From:16.05.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné
služby:
1.Ochrana základných ľudských práv a slobôd
- Informačný server v oblasti ochrany základných ľudských práv a
slobôd v zmysle Ústavy SR a pomoc občanom v oblasti občianskych
práv v zmysle Čl. 20 Ústavy SR a dodržiavania vlastníckeho
práva občanov zaručených Ústavou SR.
- Poskytovanie poradenstva, odbornej a technickej pomoci,
poskytovanie informácií ako a kde sa účinne dožadovať právnej
pomoci a mediácie občanom v oblasti zabezpečenia vlastníckych
práv k pozemkom.
- Poskytovanie poradenstva, odbornej a technickej pomoci,
poskytovanie informácií ako a kde sa účinne dožadovať právnej
pomoci a mediácie občanom v oblasti zabezpečenia ústavných práv
na priaznivé životné prostredie.
- Poskytovanie resp. sprostredkovanie právnej pomoci a
poradenstva prostredníctvom zamestnanca alebo zmluvného
partnera s právnických vzdelaním.
- Osvetová činnosť týkajúca sa životného prostredia a
vlastníckych práv, podpora uvedomenia zákonných práv občanov a
podpora marginalizovaných skupín pri získavaní zručností
súvisiacich so zabezpečovaním činností pri ochrane životného
prostredia.

2.Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- Iniciovanie obyvateľov jednotlivých regiónov pri vývoji, osvete
a riešení environmentálnych problémov spôsobených legislatívne
nesprávnym konaním podnikateľských subjektov v danom regióne.
- Poskytovanie poradenskej činnosti a informačného servisu na
lokálnej úrovni pôvodcom odpadov.
- Príprava a riešenie lokálnych projektov spojených so šírením
informácií a technických riešení v oblasti šetrenia s
energiami, vodou.
- Príprava, realizácia a prevádzkovanie informačného systému
optimalizujúceho nakladanie s odpadmi v rámci SR.
3.Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- Poskytovanie informácií o právach občanov pre priaznivé ŽP,
možnosti zlepšovania ŽP občanmi, optimalizácie nakladania s
odpadmi, minimalizácie vzniku odpadov u občanov.
- Príprava, navrhovanie, realizácia opatrení na zlepšovanie
životného prostredia v lokalitách, kde je životné prostredie
poškodené ľudskou činnosťou a zalesňovania oblastí ohrozených
eróznou činnosťou a úbytkom drevín spôsobených priemyselnou
činnosťou.
4.Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Projekty pre sanovanie a revitalizáciu environmentálne
zaťažených priestorov s návrhom na ich využitie pre vytvorenie
prírodných ník a priestorov pre oddych a pestovanie
rýchlorastúcich drvín pri využití pracovných síl u dlhodobo
nezamestnaných.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |