znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Čas pomoci, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51731975
Seat
Školská 1262/29, 941 06 Komjatice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-12/2018
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
14.05.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľubomír Dragúň
    born 25.09.1983
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Ľubomír Dragúň
    born 25.09.1983
     From:14.05.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom:
- poskytovania zdravotnej starostlivosti,
- poskytovania sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt,
- vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |