znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ekopolis n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51723298
Seat
Komenského 482/21, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2018/
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
15.05.2018

Founders (Legal persons)
 • Nadácia EKOPOLIS
  Komenského 482/21, 97401 Banská Bystrica
  IČO: 00631736
  Deposit: 2000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Peter Medveď
  born 08.05.1969
   From:15.05.2018To:

Type of the generally beneficial services
a/ Oblasť 1: Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych hodnôt
Hlavné formy všeobecne prospešných služieb sú najmä:
? - organizovanie brigád, poskytovanie vzdelávacích aktivít,
pracovných, propagačných a informačných stretnutí,
organizovanie konferencií, seminárov, výstav, študijných
pobytov, vzdelávacích kampaní,
? - práce na obnove a ochrane objektov, ktoré prestavujú
kultúrne hodnoty.
b/ Oblasť 2: Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Hlavné formy všeobecne prospešných služieb sú najmä:
? - organizovanie verejných diskusií, prednášok, informačných
stretnutí, konferencií, seminárov, výstav, študijných
pobytov, vzdelávacích kampaní,
? - poskytovanie finančných aj nefinančných darov,
? - poskytovanie vzdelávacích aktivít.
c/ Oblasť 3: Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Hlavné formy všeobecne prospešných služieb sú najmä:
? - organizovanie brigád, pracovných, propagačných a informačných
stretnutí, konferencií, seminárov, výstav, študijných
pobytov, vzdelávacích kampaní,
? - poskytovanie konzultácií a poradenstva, sprostredkovanie
predaja a predaj služieb a tovarov regionálnych producentov,
ubytovateľov a ďalších poskytovateľov služieb,
? - tvorba regionálnych turistických produktov, strategických
plánov, programov, projektov, grantových návrhov a žiadostí,
? - vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných
materiálov.
d/ Oblasť 4: Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Hlavné formy všeobecne prospešných služieb sú najmä:
? - organizovanie prieskumov a výskumov, spracovanie analýz,
? - poskytovanie finančných aj nefinančných darov,
? - vydávanie, distribúcia a predaj informačných a odborných
materiálov.
e/ Oblasť 5: Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
Hlavné formy všeobecne prospešných služieb sú najmä:
? - organizovanie brigád, verejných diskusií, prednášok,
pracovných, propagačných a informačných stretnutí,
konferencií, seminárov, výstav, študijných pobytov,
vzdelávacích kampaní,
? - poskytovanie vzdelávacích aktivít,
? - poskytovanie finančných aj nefinančných darov,
? - vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných
materiálov,
? - výskum, vývoj a implementácia environmentálne priaznivých
prístupov a technológií,
? - práce na obnove a ochrane životného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |