znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Základná umelecká škola n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51701120
Seat
Ulica novohradská 1077/2, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-3/2018
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
17.05.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Jana Kemeníková
    born 12.11.1951

Statutory body: Director
  • Mgr. Jana Kemeníková
    born 12.11.1951
     From:17.05.2018To:

Type of the generally beneficial services

1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu umeleckého zamerania vo všetkých odboroch Základnej umeleckej školy n. o. ako plnoorganizovanej Základnej umeleckej školy n. o. v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Pôsobenie bude prebiehať nadregionálne spoluprácou s umeleckými školami a organizáciami na Slovensku, ako aj spoluprácou so zahraničnými umeleckými školami. Spolupráca sa bude týkať nielen výmennej formy, ale aj účasti na domácich a medzinárodných súťažiach. Základná umelecká škola n. o. bude poriadať verejné koncerty a výstavy v umeleckej oblasti. Jej pôsobenie bude dostupné pre všetky vrstvy obyvateľstva a širokú verejnosť bez ohľadu na vek. Umelecké vzdelávanie zabezpečí zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelým vytváraním priestoru umeleckých aktivít a umeleckej tvorivosti. Zvýšená pozornosť bude upriamená na mimoriadne nadanú a talentovanú mládež. Kvalita výchovno-vyučovacieho procesu bude ovplyvnená odbornou kvalifikovanosťou. Okrem klasického vyučovania bude Základná umelecká Lučenec n. o aj podľa požiadaviek vytvárať a rozvíjať nové formy pre tvorivé a vzdelávacie aktivity.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |