znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51424266
Seat
Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/3/2018
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
07.02.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Henrieta Hlaváčová
    born 11.11.1968

Statutory body: Director
  • Ing. Pavel Hlaváč
    born 01.02.1955
     From:07.02.2018To:

Type of the generally beneficial services
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
3. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
4. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
5. okrem toho bude nezisková organizácia „Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.“ poskytovať všeobecne prospešné služby prostredníctvom svojich vlastných programov v oblasti vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej správy, zamestnancov miestnej samosprávy, ústredných orgánov štátnej správy, tretieho sektora, podnikateľských subjektov, uchádzačov o zamestnanie (nezamestnaných) v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a aktuálnymi požiadavkami potrebnými na štandardný a profesionálny výkon pracovných činností všetkého druhu. Tieto služby budú poskytované prezenčnou, dištančnou, e-learningovou alebo inou formou prostredníctvom organizovania odborných seminárov, informačno-konzultačných seminárov, konferencií, kurzov a školení, workshopov, rekvalifikačných kurzov, špecializačných kurzov, výchovných a poradenských činností, sústredení, zájazdov, exkurzií, viacdňových pobytov a víkendových stretnutí s odborným programom a iných podujatí podľa potreby vzdelávajúcich sa účastníkov. V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt bude n.o. poskytovať všeobecne prospešné služby organizovaním koncertov, spoločenských podujatí a spomienkových stretnutí k výročiam významných osobností kultúrneho, spoločenského a duchovného života, propagácia a podpora mladých umelcov – hudobníkov, výtvarníkov, recitátorov, hercov, športovcov formou vernisáží, vydávaním bulletinov, študijných materiálov, publikácií, kníh a organizáciou športových a kultúrnych podujatí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |