znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁŠ DOMOV n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51410745
Seat
Vinohrady nad Váhom 319, 92555 Vinohrady nad Váhom, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-275/2018
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
02.02.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Iveta Šebíková
  born 10.04.1968
 • Ing. Stanislav Šebík
  born 08.11.1962

Statutory body: Director
 • Mgr. Iveta Šebíková
  born 10.04.1968
   From:31.01.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia NÁŠ DOMOV n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to:

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.1. zariadenie pre seniorov
1.2. domov sociálnych služieb

2.prepravná služba

b)podporné služby:
1. odľahčovacia služba
2. poskytovanie sociálnej služby v jedálni
Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |