znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Bastion Comorra nezisková organizácia"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51332809
Seat
Eötvösova ul. 2379/45, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-3/2018
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
22.01.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter Ďumbier
    born 29.11.1975

Statutory body: Director
  • Peter Ďumbier
    born 29.11.1975
     From:22.01.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
g) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |