znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Energetická konzultačná agentúra n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51307961
Seat
Soľnobanská 462/7, 08007 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
604/2018
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
09.01.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. CSc. doc. Miroslav Rimár
  born 26.12.1963
  Deposit: 30 EUR
 • PhDr. PhD. František Chovanec
  born 08.06.1981
  Deposit: 30 EUR
 • Ing. Andrii KulikovDeposit: 30 EUR
 • Ing. Milan Abraham
  born 20.08.1992
  Deposit: 30 EUR
 • Ing. PhD. Marcel Fedák
  born 06.12.1980
  Deposit: 30 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. CSc. doc. Miroslav Rimár
  born 26.12.1963
   From:09.01.2018To:

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Ide najmä o tieto druhy všeobecne prospešných služieb:

- Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- Tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva
- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Služby na podporu informovanosti obyvateľstva v energetike
- Vydávateľská činnosť
- Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |