znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia ICMA Europe
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51269813
Seat
Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
507
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
12.12.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter ÁGH
    born 03.12.1976

Statutory body: Director
  • Ing. Peter ÁGH
    born 03.12.1976
     From:12.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva a služieb na podporu regionálneho rozvoja:
- organizovanie kultúrnych, osvetových, športových a spoločenských podujatí, súťaží,
- organizovanie seminárov, školení, prezentácií, prednášok
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |