znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LIPANA, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51269805
Seat
Kuzmányho 1193/49, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/34/2017
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
27.12.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Daniela Čorbová
    born 26.10.1979

Statutory body: Director
  • Mgr. Daniela Čorbová
    born 26.10.1979
     From:27.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |