znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Základná a materská škola Sielnica, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51261171
Seat
Sielnica 10, 962 31 Sielnica, Slovenská republika
Website
Registration number
22/2017
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.12.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ivana Gnidová
    born 09.12.1981
    Deposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • Marta Kuzmová
    born 03.10.1954
     From:11.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Základná a materská škola Sielnica, n.o. bude poskytovať všeobecne prospešné služby so zameraním na:

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, t.j. ochrana, obnova historických pamiatok, pomoc pri vytváraní podmienok, kde by jednotlivci mohli tvoriť, vyrábať a prezentovať duchovné a kultúrne hodnoty
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, t.j. vzdelávanie jednotlivých skupín obyvateľstva, ich výchova k spoločenskému spolunažívaniu, poskytovanie pomoci pri rozvoji osobnosti v oblasti vzdelávania výchovy a športu
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, ktoré budú napomáhať jednotlivcom resp. skupinám ku kvalitnejšiemu prežívaniu ich života
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ktorými budeme vytvárať podmienky pre rozvoj regiónu, zamestnanosti a cestovného ruchu


Nezisková organizácia bude poskytovať verejnoprospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |