znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51237741
Seat
Ľudovíta Čuláka 1766/5B, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-17/2017
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
22.11.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. PhD. Martin Mňahončák
  born 20.09.1980

Statutory body: Director
 • Ing. PhD. Martin Mňahončák
  born 20.09.1980
   From:22.11.2017To:01.08.2018
 • PhDr. CSc. Blažej Slabý
  born 30.03.1954
   From:01.08.2018To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby
v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt európskych spoločenstiev so zameraním na regionálny rozvoj:

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- služby v šírení osvety, organizovanie vzdelávania, tréningov,
seminárov, školení, konferencií, kurzov, stretnutí a besied,
- organizovanie prezentácií, výstav, kultúrnych a spoločenských
podujatí,
- služby cestovného ruchu na regionálnej, národnej a
medzinárodnej úrovni,
- služby a poradenstvo na podporu sprostredkovania zamestnania na
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
- poradenstvo v oblasti vzdelávania pri zabezpečovaní
zamestnancov na trhu práce
- služby a poradenstvo pri rozvoji malého a stredného podnikania,
rodinného podnikania za účelom posilnenia konkurencieschopnosti
podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb spätých s regionálnym rozvojom v európskom priestore:
- služby pri spracovaní analytických, prognostických,
programových a expertíznych štúdií,
- vypracovávanie analýz, rozborov, štúdií hodnotiacich dopady
pripravovaných právnych predpisov na regionálny rozvoj ako aj
na hospodárenie verejného sektoru a ostatných subjektov,
- služby pri spracovaní návrhov, koncepcií, analýz a dokumentov
zameraných na zlepšenia a mapovania existujúceho stavu v
konkrétnych oblastiach regionálneho rozvoja a hospodárskej
politiky so zameraním na rozvoj konkrétnych regiónov,
- služby a poradenstvo v oblasti podpornej politiky na európskej,
národnej a regionálnej úrovni
- služby pri tvorbe a prevádzkovaní internetovej stránky,
zhromažďovanie, triedenie a spracovanie informácií,
- poskytovanie informácií o hore uvedených oblastiach
prostredníctvom internetu a prostredníctvom drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |