znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RADA SENIOROV mesta Košice, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51184389
Seat
Trieda SNP 1280/48A, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/28/2017
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.10.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • JUDr. Ján Caban
  born 20.07.1947
 • Ing. Anton Paľovčík
  born 17.01.1946
 • Ing. Ladislav Varga
  born 25.08.1947

Statutory body: Director
 • JUDr. Ján Caban
  born 20.07.1947
   From:19.10.2017To:

Type of the generally beneficial services
- organizovanie, riadenie a realizácia vzdelávacích, záujmových, kultúrnych, pohybových aktivít pre seniorov mesta Košice,
- vzdelávanie seniorov a poskytovanie metodických rád a pokynov seniorom prostredníctvom klubu seniorov, denných centier a občianskych združení vytvorených v mestských častiach mesta Košice,
- poskytovanie informačných služieb prostredníctvom RADY SENIOROV mesta Košice, n.o. ako riadiacej, koordinačnej a realizačnej inštitúcie,
- uplatňovanie a realizácia požiadaviek a nárokov seniorov na zlepšovaní kvality života,
- zapojovanie seniorov do tvorby a realizácie projektov aktívneho starnutia v mieste pôsobenia, prostredníctvom klubu seniorov, denných centier a občianskych združení seniorov v súčinnosti so zriaďovateľmi na úrovni mestských častí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |