znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51169541
Seat
Národná 805/18, 0101 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
7/17
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
31.10.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Slávka Belanová
    born 15.05.1974
    Deposit: 2100 EUR

Statutory body: Director
  • Mária Daňová
    born 10.08.1980
     From:11.10.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, n. o. bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblastiach:
1. vzdelávanie a výchova všetkých skupín obyvateľstva, vrátane
marginalizovaných, najmä:
a) organizovanie vzdelávacích seminárov, kurzov a školení a tým
napomáhať pri rekvalifikácii,
b) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže formou doučovacích kurzov
matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie či iných
vyučovacích predmetov podľa požiadaviek,
c) zvyšovanie jazykovej gramotnosti vyučovaním jazyka anglického,
nemeckého, slovenského,
d) zvyšovanie počítačovej gramotnosti vyučovaním práce s PC,
e) hľadanie, podporovanie a realizovanie nových foriem mimoškolskej
činnosti,
f) podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do
spoločenského, pracovného a rodinného života prostredníctvom
školení a kurzov,
2. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, najmä:
a) poradenské a konzultačné služby pri získaní a udržaní si
pracovného miesta,
b) tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti regionálneho rozvoja
a zamestnanosti,
c) zisťovanie schopností a odborných zručností nezamestnaných
občanov prostredníctvom jazykových testov a testov počítačovej
gramotnosti so zreteľom ich využitia na trhu práce,
d) realizovanie vzdelávacích aktivít a rekvalifikačných kurzov podľa
požiadaviek a potrieb trhu práce.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |