znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Spotrebiteľ n.o.", v anglickej mutácii: "Consumer NGO"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51140748
Seat
A. Warhola 33, 06801 Medzilaborce, Slovenská republika
Website
Registration number
595/2017
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
25.09.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslav Antoňak
    born 20.02.1987
    Deposit: 10000 EUR

Statutory body: Director
  • Branislav Slobodník From:25.09.2017To:

Type of the generally beneficial services
Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblastiach:
a) individuálnej a kolektívnej ochrany práv občanov, pričom poskytuje bezplatné energetické, finančné a právne poradenstvo,
b) napomáha pri uzavieraní mimosúdnych dohôd v záujme individuálnej ochrany práv občanov;
c) zastupuje občanov v súdnych sporoch;
d) vykonáva kontrolu a dohľad nad obchodnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách;
e) podieľa sa na legislatívnom procese a spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri napĺňaní spotrebiteľskej politiky a taktiež pri implementácií smerníc Spoločenstva (Európskej Komisie a Rady);
f) aktívne sa venuje neformálnemu vzdelávaniu občanov;
g) organizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na tvorbe a prezentácii kultúrnych hodnôt;
h) poskytuje informačné služby občianskej verejnosti;
i) vytvára informačné databázy na internete, vyvíja a prevádzkuje programy a aplikácie na internete;
j) na základe žiadosti klienta zabezpečuje bývanie, správu, údržbu a obnovu bytového fondu a poskytuje energetické poradenstvo.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |