znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ideas&More - Center for Analysis and Strategies, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51064511
Seat
Námestie SNP 3/3, 01501 Rajec, Slovenská republika
Website
Registration number
6/17
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
05.09.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zuzana Polačková
    born 18.08.1977

Statutory body: Director
  • Zuzana Polačková
    born 18.08.1977
     From:11.08.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblastiach:
i. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
ii. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
iii. podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Vo všetkých vyššie uvedených oblastiach bude nezisková organizácia poskytovať nasledujúce služby:
- tvorba analytických materiálov,
- výskum a hodnotenie verejných politík, najmä v oblastiach
súvisiacich so sociálnou inklúziou, podporou znevýhodnených skupín
a regiónov, tvorbou pracovných miest, ľudskými právami a
regionálnym rozvojom,
- realizácia projektov a programov zameraných na podporu regionálneho
rozvoja a zamestnanosti a ochranu ľudských práv a základných
slobôd.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |