znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národné tréningové centrum práce SK, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51012031
Seat
Radlinského 3665/13, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
585/2017
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
10.07.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ladislav Kovalský
    born 02.06.1968
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Ladislav Kovalský
    born 02.06.1968
     From:10.07.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje:

• Služby na podporu regionálneho a nadregionálneho rozvoja a zamestnanosti
/prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie/
• Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia.
• Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien.
• Vzdelávanie v oblasti získavania pracovných zručností a návykov, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizovanie školení, seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania ako aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva.
• Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné technológie: /tvorba projektov a spracovanie žiadostí pre získavanie nenávratných finančných prostriedkov, projekty na podporu vedy a výskumu a získavania nových technológií, sprostredkovanie vedecko-technických informácií o investíciách zo zahraničia, prístup k novým technológiám a transferu know-how/

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |