znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50987020
Seat
Palatínova ul. 4816/36A, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-9/2017
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
26.06.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Tünde Berta
    born 23.10.1976

Statutory body: Director
  • Tünde Berta
    born 23.10.1976
     From:26.06.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
· Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
· Výskum, rozvoj, vedecko-technické a informačné služby
· Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia ideových, duchovných a kultúrnych hodnôt,
· Poskytovanie a organizovanie kurzov a školenia Kontinuálneho vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
· Organizovanie konferencii a odborných stretnutí v obore školstva
· Poradenská a podporná činnosť pre škôlky a školy a pre pedagogických a odborných zamestnancov
· Poradenstvo a kurzy alternatívneho vyučovania a školstva – Montessori, Waldorf a iné trendy
· Didaktické výskumy, ohľadom adaptácie inovatívnych vyučovacích metód a materiálov do školského prostredia
· Didaktické výskumy, a poradenstvo ohľadom zvýšenia inklúzivnosti škôl a škôlky
· Zabezpečenie školení pre pedagogických zamestnancov z najnovších trendov a vyučovacích metód
· Akreditovanie a organizovanie akreditovaných kurzov Kontinuálneho vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
· Couching pre školy, škôlky, pedagogických a odborných zamestnancov
· Edičná činnosť – učebnice a pracovné zošity
· Poradenstvo a sprostredkovanie učebných pomôcok.
· Organizovanie tematických táborov pre deti
· Poskytnutie korepetície a doučovanie pre študentov
· Rozvíjanie schopnosti talentovo nadaných študentov
· Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
· Služby napomáhajúce vývoju regionálneho rozvoja a zamestnanosti
· Zvyšovanie úrovne kultúrneho života na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, sformovanie a rozvoj spoločenského povedomia a spoločenstva,
· Organizovanie prednášok, seminárov s historickou tematikou a so zameraním na zachovanie miestnych dejín a tradícií a na podporu výskumu miestnych dejín a tradícií,
· Prezentácia spisovateľskej a filmovej tvorby, organizovania stretnutí spisovateľov s čitateľmi a organizovanie filmových predstavení,
· Organizovanie výstav a prehliadok výtvarného a ľudového umenia,
· Publikačná a vydavateľská činnosť,
· Všestranná podpora talentovaných študentov,

Počas činnosti neziskovej organizácie zvláštny dôraz bude klásť na:
· všestranná podpora talentovaných študentov, vytvorenie podmienok na výmenu skúseností vedeckých pracovníkov a pedagógov ako aj študentov vysokých škôl a univerzít,
· vzdelávanie v európskych a medzinárodných štúdií,
· zorganizovanie a realizovanie vedecko-výskumnej činnosti ,
· zorganizovanie a zabezpečenie účasti konferencií, seminárov, vzdelávacích programov a školení, vydavateľskú činnosť,
· edičnú činnosť,
· spolupráca s domácimi i zahraničnými vedecko-výskumnými dielňami.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |