znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50976303
Seat
Vrbovka 56, 991 06 Vrbovka, Slovenská republika
Website
Registration number
14/2017
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
21.06.2017

Founders (Legal persons)
 • Obec Vrbovka
  Vrbovka 56, 991 06 Vrbovka
  IČO: 00319686
  Deposit: 100 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Mária Lörincz
  born 02.11.1967
   From:21.06.2017To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je implementácia opatrenia A.1 Akčného plánu okresu Veľký Krtíš, schváleného Vládou Slovenskej republiky dňa 7. septembra 2016.
Druh všeobecne prospešných služieb
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a to najmä:
• metodická a koordinačná podpora činnosti Rozvojovej rady okresu,
• vypracovanie žiadosti o RP pre CPRR,
• metodická a koordinačná podpora aktivít v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese Veľký Krtíš pri plnení Akčného plánu hlavne v priemysle, v poľnohospodárstve a v cestovnom ruchu,
• mediálna a komunikačná podpora pre implementáciu Akčného plánu, komunikačný a mediálny servis, zabezpečenie publicity,
• koordinačná a metodická podpora zameraná na vytvorenie pracovných miest v súlade s AP,
• metodická a koordinačná podpora založenia a činnosti regionálneho partnerstva v oblasti poľnohospodárstva s hlavným dôrazom na včelárstvo,
• metodická a koordinačná podpora vypracovania koncepčných a plánovacích materiálov pre okres Veľký Krtíš,
• podpora metodická a koordinačná cezhraničnej spolupráce v regióne, najmä s Maďarskom,
• koordinácia metodickej podpory pre sociálne zodpovedné verejné obstarávanie,
• metodická a koordinačná podpora prepojenia vzdelávania s praxou,
• hodnotenie a monitoring vecného a finančného plnenia realizácie Akčného plánu,
• metodická a koordinačná podpora sieťovania a budovania partnerstiev v rámci okresu,
• iné verejnoprospešné aktivity podporujúce naplnenie Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |