znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NOW ALIVE n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50927132
Seat
Veľký Harčáš 61/116, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-8/2017
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
15.06.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Tímea Till
    born 13.04.1987

Statutory body: Director
  • Mgr. Tímea Till
    born 13.04.1987
     From:15.06.2017To:
    Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na :
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu prezentáciu duchovných a
kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie a výchovu,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |