znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zelená škôlka, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50921797
Seat
Bajzova 3251/41, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
1/17
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
25.05.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Veronika Gaštanová
    born 16.07.1986

Statutory body: Director
  • Mgr. Veronika Gaštanová
    born 16.07.1986
     From:25.05.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať tieto všeobecne prospešné služby:
1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry najmä prevádzkovaním
materskej školy a s tým spojené poradenské a informačné služby
zamerané na oblasť výchovy a vzdelávanie detí, vrátane stravovania
detí v zariadení spoločného stravovania pre materskú školu ako aj
organizovanie víkendových stretnutí so záujmovým programom a
organizovanie letných táborov pre deti predškolského veku.
2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt – organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a
spoločenských podujatí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |