znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Faktoria, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50917978
Seat
Horná 496/65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
12/2017
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
29.05.2017

Founders (Legal persons)
 • EC Group s.r.o.
  Horná 496/65A, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 44909136
  Deposit: 2500 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Peter Chlup
  born 17.12.1987
   From:29.05.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách)“ služby zamerané na:
a) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby:
? rozvoj informatizačnej siete v lokalite pôsobenia n. o.,
b) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení a konferencií,
- vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť, občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja
- služby v oblasti vypracovávania a publikovania analytických a hodnotiacich správ
- prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových mimovládnych organizácií,
- služby v oblasti administrovania grantových a podporných programov
- vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |