znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50903390
Seat
Kapustná 1585/23, 04017 Košice-Barca, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/10/2017
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
17.05.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhD. PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková
    born 13.12.1978
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • PhD. PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková
    born 13.12.1978
     From:17.05.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje druh všeobecne prospešné služby v rozsahu sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a psychologického poradenstva, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrany ľudských práv a základných slobôd, služieb na podporu regionálneho rozvoja.

Všeobecne prospešné služby sú poskytované najmä ako:
- individuálne, párové a rodinné poradenstvo deťom aj dospelým
- skupinové stretnutia pre deti, adolescentov a dospelých
- napĺňanie voľnočasových aktivít všetkých vekových skupín
- psychosociálna podpora v akútnej fáze po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom
- diagnostika s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník
- vzdelávanie odborníkov pomáhajúcich profesií, ale aj iných odborov, študentov a dobrovoľníkov
- publikačná, dokumentačná a osvetová činnosť
- projektové, organizačné a administratívne úlohy.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |