znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"1. správcovská n.o."
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50893840
Seat
Lesná ul. 4173/32, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-7/2017
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.05.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Marek Mihály
    born 14.01.1982

Statutory body: Director
  • Mgr. Marek Mihály
    born 14.01.1982
     From:09.05.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania nasledovných všeobecne prospešných služieb :

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
g) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |