znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Bánó család, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50809393
Seat
Kuková 148, 08644 Kuková, Slovenská republika
Website
Registration number
573/2017
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
20.03.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Bc. Jozef Bogľarský
  born 24.08.1993
  Deposit: 100 EUR
 • Ing. Jozef Bogľarský, PhD.
  born 19.03.1967
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Jozef Bogľarský, PhD. From:20.03.2017To:26.02.2019
 • Ľubomír Vereščák
  born 11.06.1967
   From:27.02.2019To:

Universal welfare purpose
 • vzdelávanieFrom:To:
 • kultúrne a duchovné hodnotyFrom:To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Nezisková organizácia poskytuje uvedené všeobecne prospešné služby pre celé územie SR s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach s dôrazom na ochranu kultúrneho a historického dedičstva a aktívne vnímanie hodnôt a odkazov minulosti, k rozvíjaniu chápania ochrany kultúrneho dedičstva.

Medzi hlavné oblasti pôsobenia patrí kultúrne a prírodné dedičstvo, rozvoj turizmu a cestovného ruchu, ekológia, environmentalistika, územný manažment a marketing a informačné služby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |