znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lienka n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50761021
Seat
Němcovej 33/10, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/4/2017
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
22.02.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján Martinásek
    born 18.01.1979

Statutory body: Director
  • Ján Martinásek
    born 18.01.1979
     From:22.02.2017To:

Type of the generally beneficial services
a. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
d. sociálne poradenstvo,
e. sociálna rehabilitácia,
f. ošetrovateľská starostlivosť,
g. ubytovanie,
h. preprava osôb,
i. stravovanie, jedáleň,
j. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
k. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
l. zabezpečenie záujmovej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |