znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁRODNÉ DOHĽADOVÉ CENTRUM, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50738585
Seat
Š.Moyzesa 9877/43, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Website
Registration number
3/2017
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
14.02.2017

Founders (Legal persons)
  • Medical Transfers s.r.o.
    Cintorínska 1002/45, 91101 Trenčín
    IČO: 47388111
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Miroslav Kúšik
    born 27.06.1971
     From:14.02.2017To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:
a) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

2. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na telemedicínu:

? poskytovanie informácií, osveta aj so zameraním na inovatívne liečebné postupy,
? analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
? informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

3. Všeobecne prospešné služby špecifikované v predchádzajúcom odseku spočívajú v prevádzke centra telemedicíny. Centrum telemedicíny bude zároveň podporovať výskum a vývoj v oblasti telemedicíny s cieľom rozšíriť telemedicínu do praktickej aplikácie. Predmetom telemedicíny je proces, prostredníctvom ktorého sa na diaľku monitorujú rizikové faktory u sledovaných pacientov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |