znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Latino club, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50730517
Seat
Lipová 1569/15, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Website
Registration number
570/2017
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
06.02.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PaedDr. Michal Biganič
    born 27.04.1958
    Deposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Michal Biganič From:06.02.2017To:

Type of the generally beneficial services
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
c) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
e) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
f) pomoc a podpora talentovaných študentov a detí a mládeže zo sociálne slabých rodín formou štipendií

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |