znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nyoba, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50653741
Seat
Vodná 1139/26, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-27/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
21.12.2016
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Patrik Šoltís
    born 19.04.1985
    Deposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • Patrik Šoltís
    born 19.04.1985
     From:21.12.2016To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách :
- poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti sociálneho poradenstva a prevencie ako i v pomoci pri opätovného začleňovania sa do spoločnosti u ľudí trpiacich rôznou formou závislosti
špecializované sociálne poradenstvo
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- pracovná terapia
- pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
- poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti
- ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania, ustanovizne ďalšieho vzdelávania, podmienky ich akreditácie, vydávanie osvedčení o získanom vzdelaní a zdroje financovania ďalšieho vzdelávania
- vzdelávanie a výchova v predškolskom veku
- detské jasle, detské centrum a materské centrum
opatrovanie detí
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- poradenstvo pri orientovaní sa na trhu práce
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby v rozvoji vzdelávania študentov strednej školy
- služby v oblasti skvalitňovania vybavenia škôl modernými vyučovacími prostriedkami a zlepšovania pracovného prostredia
- služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre pôsobenie prednášateľov a školiteľov - domácich i zahraničných odborníkov na škole
- služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích programoch a podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí
- služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi
- služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť
- organizovanie korešpondenčných seminárov, vzdelávacích programov a kurzov, odborných podujatí, seminárov, školení, konferencií a sympózií v rámci vzdelávania dospelých,
- obsahové a organizačné zabezpečenie celoživotného vzdelávania, ktorého obsahom je získavanie, rozširovanie a upevňovanie vedeckých, kultúrnych a spoločenských poznatkov,
- prekladateľské a tlmočnícke služby,
- tvorba a realizácia projektov EU a vyhľadávanie vhodných partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni,
- vzdelávanie lektorov,
- organizovanie voľno-časových aktivít, workshopov, súťaží, výstav, stretnutí klubového typu
- spolupráca s orgánmi štátnej správy
- mediačné poradenstvo v duchu dobrovoľnosti, neformálnosti a dôverného spôsobu riešenia sporov, najmä v oblasti:
- manželských, partnerských a rodinných sporoch
- občianskoprávnych sporoch
- pracovných a pracovnoprávnych sporoch
- obchodných a obchodnoprávnych sporoch
- budovanie regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
- koordináciu aktivít a spoluprácu so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
- zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií,
- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- propagácia a podpora rozvoja cestovného ruchu,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy
- právne a psychologické poradenstvo
- v súvislosti so vzdelávacou činnosťou sa bude vykonávať edičná a publikačná činnosť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |