znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra pre slobodu, právo a ochranu rovnosti - PRAVÁ RUKA,n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50613634
Seat
Michalovská 770/1, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/35/2016
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.11.2016
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Drahomíra Krákorníková
  born 12.11.1958
 • JUDr. Jarmila Petrová
  born 15.11.1957

Statutory body: Director
 • JUDr. Jarmila Petrová
  born 15.11.1957
   From:22.11.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov poskytovať všeobecne prospešné služby zamerané, no nie limitované, na podporu a reprezentáciu záujmov starších, fyzicky znevýhodnených a sociálne slabších skupín obyvateľstva a ich rodín.

Všeobecne prospešné služby sú zamerané na poskytovanie celodennej starostlivosti a požadovanej pomoci, individuálna podpora v rámci poradenstva ohľadom základných práv a slobôd, výskum a zvyšovanie povedomia v problematike rovnoprávnosti a aktívna podpora angažovanosti a reprezentácie záujmov starších, fyzicky znevýhodnených a sociálne slabších skupín obyvateľstva na lokálnom a národnom rámci.

Na základe humanitárnych princípov, organizácia vykonáva všeobecne prospešné služby a aktivity v súlade s dekrétom ľudských práv a slobôd so zameraním na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v nasledovných oblastiach:

1. opatrovateľská služba - pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, vytváranie rodinného prostredia klientom s dôrazom na súkromie a bezpečnosť v domácom prostredí,
2. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
3. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
4. sprostredkovanie osobnej asistencie,
5. služby a aktivity na zlepšenie a udržanie sociálnych kontaktov, sociálneho
začlenenia a boj proti sociálnemu vylúčeniu a osamelosti, aktívne starnutie a podpora medzi generáciami,
6. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie vzdelávacích, osvetových aktivít, športovej a spoločenskej činnosti a vytváranie podmienok účasti na nich, s cieľom udržať dobrú, duševnú a telesnú kondíciu, udržať a zlepšiť fyzické schopnosti a samoobslužnosť,
7. záujmová činnosť, kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby,
8. prepravná služba - terénna sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom. Prepravnú službu možno použiť na prepravu v meste a blízkom regióne na
návštevu lekára v meste , úradov, inštitúcií, liečenie a zabezpečenie základných životných potrieb,
9. podpora rodinám cez terénnu opatrovateľskú pomoc - babysitting – zabezpečenie opatery pre deti podľa potreby,
10. zvyšovanie sociálneho povedomia s cieľom predchádzať páchaniu trestnej činnosti a zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi a fyzicky znevýhodnenými osobami,
11. publikácie, prevencia a poradenstvo v oblasti základných ľudských práv a slobôd,
12.Výskum a propagácia tematiky v oblasti rovnoprávnosti seniorov a fyzicky znevýhodnených skupín vrátane diskriminácii na základe veku, prístupnosť fyzicky znevýhodnených skupín v mestských častiach, sociálna inklúzia a prístup k verejným službám. Semináre, školenia a dobrovoľnícke kampane pre podporu integrácie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Služby budú poskytované vo forme terénnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta alebo podľa potreby v priestoroch organizácie

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |