znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50602136
Seat
Sovietskych hrdinov 354, 08901 Svidník, Slovenská republika
Website
Registration number
556/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
14.11.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • PaedDdr. Jozef Baslár
  born 30.09.1964
  Deposit: 10 EUR
 • PhDr. František Pochanič
  born 05.11.1955
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Ján Holodňák
  born 17.11.1963
  Deposit: 10 EUR
 • Mgr. Ján Rubis
  born 04.04.1961
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Viera Dujakovičová
  born 25.06.1958
  Deposit: 10 EUR
 • Mikuláš Mašlej
  born 12.11.1957
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Ľuboš Čepan
  born 28.08.1960
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Jaroslav Kušnír
  born 19.01.1959
  Deposit: 10 EUR
 • Peter Pilip
  born 20.08.1965
  Deposit: 10 EUR
 • Martin Jadlovský
  born 30.12.1976
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Pavel Paľa
  born 07.04.1950
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Michal Homza
  born 02.10.1960
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Miron Mikita
  born 08.12.1958
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Ján Kosár
  born 18.11.1955
  Deposit: 10 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Viera Dujakovičová From:14.11.2016To:10.09.2017
 • Ing. Mária Revická From:11.09.2017To:05.03.2018
 • Mgr. Ladislav Hribik
  born 23.09.1962
   From:06.03.2018To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb, súvisiacich s regionálnym rozvojom a zamestnanosťou, a to najmä podpora :
- plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, schváleného uznesením vlády SR č. 366/2016 dňa 31.08.2016,
- regionálneho rozvoja,
- malých a stredných podnikateľov a živnostníkov, poľnohospodárov, urbárnikov, organizácie tretieho sektora, samosprávy a ostatných subjektov v projektovej činnosti,
- pri tvorbe pracovných miest,
- začínajúcich malých podnikateľov a živnostníkov, poľnohospodárov, urbárnikov, subjekty tretieho sektora a iných prostredníctvom vzdelávania a odbornej pomoci pri vypracovaní podnikateľských zámerov a projektov,
- subjektov malého a stredného podnikania prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, rekvalifikácii a tvorby a implementácie vzdelávacích aktivít,
- uplatnenia sa dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny nezamestnaných na pracovnom trhu prostredníctvom vzdelávania, podporou organizácií zaoberajúcich sa touto činnosťou,
- marginálnych skupín na trhu práce.
2. Nezisková organizácia bude ďalej :
- podporovať iniciatívy z územia okresu Svidník v súvislosti s regionálnym rozvojom a ďalšie aktivity v súlade s rozhodnutím správnej rady neziskovej organizácie,
- prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným dôrazom na vzdelávanie oblasti regionálneho rozvoja prostredníctvom seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí,
- poskytovať odbornú a konzultačnú pomoc súvisiacu s rozvojom sociálnych služieb, zakladaní sociálnych podnikov, cestovného ruchu, vzniku regionálnych produktov, regionálnej značky, podpory prepojenia teórie a praxe v školstve podporou činnosti tréningových centier, publikačnej a poradenskej činnosti s cieľom rozvíjať spoluprácu v týchto oblastiach prostredníctvom projektov a pod.
3. Nezisková organizácia bude v rámci svojej činnosti poskytovať všeobecne prospešné služby, ktoré súvisia s realizáciou „Akčného plánu rozvoja okresu Svidník“ schváleného vládou Slovenskej republiky.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |