znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50596667
Seat
Nám. Slobody 586/12, 07301 Sobrance, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/33/2016
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
09.11.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Pavol Džurina
  born 11.03.1960
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Michal Gič
  born 12.08.1963
  Deposit: 10 EUR
 • Ing. Ján Petro
  born 16.09.1947
  Deposit: 10 EUR
 • Jaroslav Majoroš
  born 22.11.1967
  Deposit: 10 EUR
 • Milan Őrmezey
  born 19.06.1958
  Deposit: 10 EUR
 • MVDr. Boleslav Lešo
  born 19.08.1966
  Deposit: 10 EUR

Statutory body: Director
 • Jaroslav Majoroš
  born 22.11.1967
   From:09.11.2016To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb, súvisiacich s regionálnym rozvojom a zamestnanosťou, a to najmä podpora :
- plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance,
schváleného uznesením vlády SR č. 355//2016 dňa 23.08.2016,
- regionálneho rozvoja,
- malých a stredných podnikateľov a živnostníkov, poľnohospodárov,
urbárnikov, organizácie tretieho sektora, samosprávy a ostatných
subjektov v projektovej činnosti,
- pri tvorbe pracovných miest,
- začínajúcich malých podnikateľov a živnostníkov, poľnohospodárov,
urbárnikov, subjekty tretieho sektora a iných prostredníctvom
vzdelávania a odbornej pomoci pri vypracovaní podnikateľských zámerov
a projektov,
- subjektov malého a stredného podnikania prostredníctvom ďalšieho
vzdelávania, rekvalifikácii a tvorby a implementácie vzdelávacích
aktivít,
- uplatnenia sa dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny
nezamestnaných na pracovnom trhu prostredníctvom vzdelávania, podporou
organizácií zaoberajúcich sa touto činnosťou,
- marginálnych skupín na trhu práce.
2.Nezisková organizácia bude ďalej :
- podporovať iniciatívy z územia okresu Sobrance v súvislosti s
regionálnym rozvojom a ďalšie aktivity v súlade s rozhodnutím
správnej rady neziskovej organizácie,
- prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným
dôrazom na vzdelávanie oblasti regionálneho rozvoja prostredníctvom
seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí,
- poskytovať odbornú a konzultačnú pomoc súvisiacu s rozvojom sociálnych
služieb, zakladaní sociálnych podnikov, cestovného ruchu, vzniku
regionálnych produktov, regionálnej značky, podpory prepojenia teórie
a praxe v školstve podporou činnosti tréningových centier, publikačnej
a poradenskej činnosti s cieľom rozvíjať spoluprácu v týchto oblastiach
prostredníctvom projektov a pod.
3. Nezisková organizácia bude v rámci svojej činnosti poskytovať
všeobecne prospešné služby, ktoré súvisia s realizáciou „Akčného
plánu rozvoja okresu Sobrance“ schváleného vládou Slovenskej republiky


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |