znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút bl. Zdenky Schelingovej, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50595113
Seat
Hajná Nová Ves 50, 956 03 Hajná Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-19/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
07.11.2016
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jozef Sudor
    born 25.12.1969
    Deposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Jozef Sudor
    born 25.12.1969
     From:07.11.2016To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt
• ochrana ľudských práv a základných slobôd
• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
• poskytovanie bývania
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre celé územie SR, v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom vyvíjania dobročinných aktivít, poskytovaním registrovaných sociálnych služieb, otvorením a prevádzkou zariadení odborného poradenstva pre starostlivosť o deti.
Vyhľadávanie detí, na ktoré sa sociálno-právna ochrana zameriava.
Zriaďovanie a prevádzku zariadení pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc.
Poskytovanie odborného poradenstva žiadateľom o sprostredkovanie osvojenia alebo pestúnskej starostlivosti.
Poskytovanie výchovnej a poradenskej starostlivosti osobám pri výkone pestúnskej starostlivosti a monitorovanie výkonu pestúnskej starostlivosti.
Vyhľadávanie fyzických osôb vhodných stať sa osvojiteľmi alebo pestúnmi a ich oznamovanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vyhľadávanie detí, ktorým je potrebné zabezpečiť starostlivosť v náhradnom rodinnom prostredí formou pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia, a ich oznamovanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Organizovanie seminárov, školení, cyklov celoživotného vzdelávania a pobytových akcií pre ľudí, poskytujúcich a pripravujúcich sa na náhradnú rodinnú starostlivosť.
Spolupráca so štátnymi, krajskými, samosprávnymi aj neštátnymi inštitúciami a organizáciami podieľajúcimi sa na sociálnoprávnej ochrane detí v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.
Poslaním neziskovej organizácie je komplexná starostlivosť o deti vo veku 0-3 roky, ktorým sa nedostalo starostlivosti svojich blízkych. Právo na dobrú starostlivosť obhajujeme nielen u detí do 3 rokov veku, ale vytvárame podmienky pre nadväzujúcu starostlivosť všetkým deťom, ktorým sme starostlivosť začali poskytovať.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |